Про сільський бюджет Тхорівської сільської ради на 2020 рік

 

 

                                 ТХОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                       СКВИРСЬКИЙ РАЙОН

                                        КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

                                  РІШЕННЯ

   „18 ,,  грудня  2019 року                                            №02-40-07

  Про сільський бюджет Тхорівської сільської ради  на 2020 рік                                                                                                                                                    

( 10320523000  )

 (код бюджету)

 

            Відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Тхорівська сільська рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи  сільського  бюджету у сумі 3 066 100 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 3 001 700 гривень та доходи спеціального фонду сільського  бюджету 64 400 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 3 066 100 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 001 700 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету 64 400  гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету у сумі 0 гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі
0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі
0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 1500,00 гривень, що становить 0,05 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 0 гривень, що становить 0 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;   

         2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1 743 900 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

3) джерелами формування у частині кредитування є повернення бюджетної позички (фінансова допомога на зворотній основі, надана у минулих роках).

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду районного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету:

1) згідно з пунктом 1 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

3) згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

4) згідно з пунктом 9 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду за їх економічною структурою на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

наукову і науково-технічну діяльність;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

здійснення розвідувальної діяльності;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

виплати за державними деривативами;

програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

10. Відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому апарату Тхорівської сільської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

11. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Надати право сільському голові Тхорівської сільської ради

 в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо між бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету  здійснювати  перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету та фінансів з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет;

13. Головному бухгалтеру сільської ради  забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) у встановленому порядку розрахунки за довгостроковими зобов‘язаннями за енергосервісом;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові Тхорівської сільської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету та фінансів (за виключенням питань резервного фонду сільського бюджету) з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет та з подальшим затвердженням таких змін на сесії Тхорівської сільської ради.

15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

16. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Виконавчому апарату Тхорівської сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань бюджету та фінансів і голову сільської  ради А.Є.Кулешу.

 

Сільський голова               А. Є. Кулеша

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7